Name. × TOMOTAKA ONOZAKI SPORT TYPE SANDAL(Name. )